De Raad van Advies is een orgaan van oud-bestuursleden, die in eerste instantie het bestuur adviseert en daarnaast (gevraagd of ongevraagd) advies kan uitbrengen over de gang van zaken binnen de vereniging. De RvA wordt aan het begin van het jaar tijdens de Overdrachts Algemene Ledenvergadering (OALV) opnieuw geïnstalleerd, waarbij normaliter enkele oud-bestuursleden zitting nemen in de nieuwe RvA.

Gedurende het studiejaar kan het bestuur tegen verschillende zaken lopen waarbij ze advies wil inwinnen van anderen. Omdat oud-bestuursleden de vereniging kennen en ervaring hebben in het besturen van Mercurius, zijn zij de aangewezen personen om advies bij in te winnen. In lastige kwesties of officiële gevallen kan er om een officieel advies van de RvA verzocht worden. De RvA komt dan bijeen om een officieel advies aan het bestuur uit te brengen. RvA-leden kunnen echter ook benaderd worden voor een kort persoonlijk advies, wat uiteraard geen officiële RvA-status heeft.

Naast het bestuur, kunnen ook leden om een advies van de RvA vragen. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen, waarin een lid of een gedeelte van de vereniging het oneens is met het bestuur of de gang van zaken binnen de vereniging. De RvA heeft in zulke gevallen de vrijheid om te besluiten of ze hierop in wil gaan.

Tot slot kunnen de leden ook in een Algemene Ledenvergadering (ALV) betrokkenheid van de RvA verlangen. De RvA zal zoveel mogelijk aanwezig zijn bij ALV’s, maar leden kunnen ook vragen of de RvA een advies willen uitbrengen over een bestuursplan, voordat zij dit goedkeuren in de ALV.

Contact opnemen
Wil jij contact opnemen met de RvA, dat kan via [email protected].

Leden Raad van Advies 2018-2019

Kaylee Schilder
Estelle Cool
Jenny Oortwijn
Lisa van der Tang
Milou Bollen
Pascal Keizer

Kascontrolecommissie (KasCo)

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële middelen van de vereniging. De kascommissie controleert samen met de penningmeester periodiek de boekhouding en controleert de uitgaven (kascontrole). De belangrijkste taak van deze commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het financiële beleid van Mercurius. Ook controleert de commissie vooraf aan een periode de begroting. Leden van het bestuur zijn verplicht inzage te geven in alle benodigde stukken. De penningmeester mag pas gedechargeerd worden indien de KasCo een advies heeft uitgebracht om de jaarrekening goed te keuren.

Ook de KasCo wordt aan het begin van het jaar tijdens de OALV opnieuw geïnstalleerd, waarbij normaliter enkele oud-bestuursleden zitting nemen in de nieuwe KasCo.

Contact opnemen
Wil jij contact opnemen met de KasCo, dat kan via [email protected].

Leden KasCo 2018-2019

Anna de Ruig
Demi van der Plas
Zeph van Berlo